کميته برگزارکننده


رييس کميته دائمي

دکتر مسعود شفيعي

رييس کنفرانس

دکتر هاشم اورعي

رئيس دانشگاه صنعتي سجاد

دکتر علي حائريان

معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي سجاد

دکتر عباس گلمکاني

دبير کنفرانس

دکتر خليل مافي نژاد

دبير کميته علمي

دکتر محمد مولوي

دبير بيست و پنجمين کنفرانس

دکتر محمد توکلي بينا

نماينده بيست و پنجمين کنفرانس

دکتر نصرت الله گرانپايه

دبير بيست و چهارمين کنفرانس

دکتر ابراهيم فرجاه

نماينده دانشگاه شيراز

دکتر سيدعلي اکبر صفوي

مدير امور هماهنگي

دکتر احمد خادم زاده

رئيس کميته علمي قدرت

دکتر محمد حسين جاويدي

رئيس کميته علمي کنترل

دکتر حسن مدير شانه چي

رئيس کميته علمي مخابرات

دکتر محمود کمره اي

رئيس کميته علمي مهندسي پزشکي

دکتر حميد سلطانيان زاده

رئيس کميته علمي الکترونيک

دکتر رضا لطفي

رئيس کميته علمي کامپيوتر

دکتر رضا پوررضا

رئيس کميته صنعت

دکتر مصطفي رجبي مشهدي

رئيس کميته ميزگردهاي تخصصي

دکتر حبيب رجبي مشهدي

رئيس کميته کارگاه هاي آموزشي

دکتر گئورک قره پتيان

رئيس کميته ارتباطات و امور بين الملل

دکتر اشکناز اورعي