کميته دائمي

دکتر مسعود شفيعي (رئيس کميته)

دانشگاه صنعتي اميرکبير، دانشکده مهندسي برق

دکتر محمود کمره اي

دانشگاه تهران، دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر

دکتر کريم فائز

دانشگاه صنعتي اميرکبير، دانشکده مهندسي برق

دکتر سيد محمد شهر تاش

دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشکده مهندسي برق

دکتر نصرت ­الله گرانپايه

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشکده مهندسي برق

دکتر محمد حسن قاسميان يزدي

دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر

دکتر مسعود بابايي زاده

دانشگاه صنعتي شريف، دانشکده مهندسي برق

دکتر علي جلالي

دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده مهندسي برق

دکتر عليرضا يزدي زاده

دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور، گروه مهندسي برق

دکتر احمد خادم­ زاده

مرکز تحقيقات مخابرات ايران، گروه مهندسي برق

دکتر محمد حسين جاويدي

دانشگاه فردوسي مشهد، گروه مهندسي برق

دکتر سيد محمود مدرس هاشمي

دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر

دکتر عليرضا ذوالقدري

دانشگاه شيراز، گروه مهندسي برق

دکتر سيد حسين حسيني

دانشگاه تبريز، دانشکده مهندسي  برق

دکتر شهرام محمدي

دانشگاه زنجان، مدير گروه مهندسي برق

دکتر حميدرضا ابوطالبي

دانشگاه يزد، دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر

دکتر جلال نظر زاده

دانشگاه شاهد، دانشکده فني مهندسي

دكتر محمدرضا صالحي

دانشگاه صنعتي شيراز، دانشكده مهندسي برق و الكترونيك