فراخوان مقالات

•  مقالات بايد دربرگيرنده يافته هاي نوين پيرامون زمينه -هاي موضوعي کنفرانس بوده و قبلا منتشر نشده باشند.

•  ارسال مقالات تنها از طريق وب سايت کنفرانس امکان پذير است.

•  کنفرانس به زبان هاي فارسي و انگليسي مقاله مي پذيردودر صورت پذيرش مقالات انگليسي در سايت IEEE Xploreنمايه مي شوند.

•  فقط مقالات ارائه شده توسط مؤلفين محترم در لوح فشرده کنفرانس منتشر خواهند شد.

•  مقالات ارسالي به بيست و ششمين کنفرانس مهندسي برق ايران مي بايست از الگوهاي نگارشي مشخص شده زير پيروي نمايند. لازم به ذکر است که مقالاتي که الگوهاي ذکر شده را رعايت نکرده باشند، براي داوري ارسال نخواهند شد. مقالات بايد با فرمت WORD و PDF در سايت بارگذاري شوند.

الگوي تهيه مقاله فارسي

 فايل word فايل pdf

الگوي تهيه مقاله انگليسي:

فايلlatex 

 فايل word فايل pdf